Jump to ContentJump to Main Navigation
Chinatown Opera Theater in North America$

Nancy Yunhwa Rao

Print publication date: 2017

Print ISBN-13: 9780252040566

Published to Illinois Scholarship Online: September 2017

DOI: 10.5406/illinois/9780252040566.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM ILLINOIS SCHOLARSHIP ONLINE (www.illinois.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Illinois University Press, 2018. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in ISO for personal use (for details see http://www.universitypressscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 20 June 2018

(p.321) Appendix List of Chinese Names and Terms

(p.321) Appendix List of Chinese Names and Terms

Source:
Chinatown Opera Theater in North America
Author(s):

Nancy Yunhwa Rao

Publisher:
University of Illinois Press

Personal Names, Company Names, and Other Terms

For terms that are better known or are documented in their non-pinyin form, the pinyin is given in parentheses. For terms transcribed in pinyin form that are also well known in non-pinyin, the latter is provided in square brackets.

Romanized Form

Chinese

B. S. Fong

鄺炳舜‎

Bahe Huiguan

八和會館‎

Bai Jurong/Chen Shaobo [Pak Kui Wing; Bak Kui Wing; a.k.a. Chin Shu Bo]

白駒榮‎/陳少波‎

Bai Lingxian

白菱仙‎

Baisui Tu

百歲圖‎

ban

板‎

banghuang qiang

梆黃腔‎

bangziqiang

梆子腔‎

Bao Zheng

包拯‎

baodu

爆肚‎

bendiban

本地班‎

bo

鈸‎

C. B. Wand Studio

黃寶泉映相館‎

Chang Toy (Chen Cai)

陳才‎

Chang’e

嫦娥‎

Chee Chong Co.

奇昌公司‎

Chen Cunjin

陳村錦‎

Chen Daming

陳達明‎

(p.322) Chen Feifeng [Chan Fai Fung]

陳飛鳳‎

Chen Feinong

陳非儂‎

Chen Huifang

陳慧芳‎

Chen Jiantai

陳健泰‎

Chen Pimei

陳皮梅‎

Chen Shaohua

陳少華‎

Chen Tiesheng

陳鐵生‎

Chen Xiahun

陳俠魂‎

Chen Xiufang

陳秀芳‎

Chen Yinglin

陳應鱗‎

Chin Lain (Chen Lian; a.k.a. Chen Dunpu)

陳連‎/陳敦樸‎

Chin Nom (Chen Xugun)

陳緒袞‎

Chin Yee You (Chen Yiyao)

陳宜耀‎

Chinese Consolidated Benevolent Association (Zhonghua Huiguan)

中華會館‎

chou

丑‎

chousheng

丑生‎

Cui Yingying

崔鶯鶯‎

Da Changcheng

大長城‎

Da Guanyuan

大觀園‎

Da Huamian

大花面‎

Da Paichang Shiba Ben

大排場十八本‎

Da Ronghua

大榮華‎

dahou

大喉‎

dan

旦‎

Daniu Bing

大牛炳‎

Dayan Shun

大眼順‎

Deng Shaohuai [Dung Sui Wai]

鄧少懷‎

Dongpo An

東坡安‎

Doupi Mei

豆皮梅‎

Doupi Qing

豆皮慶‎

Eighteen Grand Paichang Operas

江湖十八本‎

Eng Chow & Co.

五洲大藥房‎

er huamian

二花面‎

erbang huadan

二幫花旦‎

erhuang

二黃‎

ershou

二手‎

erxian

二絃‎

Essence of Cantonese Arias and Songs

粵調歌曲精華‎

Eu Tong Sen (Yu Dongxuan)

余東旋‎

fanxian

反線‎

fanxian erhuang manban

反線二黃慢板‎

Fengqing Jian

風情見‎

Fengqing Qi

風情杞‎

Fengqing Yao

風情耀‎

Gao Sheng Theater

高陛戲院‎

gaoqiang

高腔‎

gongchi pu

工尺譜‎

gongjiao

公腳‎

Gongye Chuang [a.k.a. Tan Yeh Tian/Tan Yetian]

公爺創‎/譚業田‎

Great China Theater (Dazhonghua Theater)

大中華戲院‎

gu

鼓‎

(p.323) Guo Bokeng

古伯鏗‎

Guan Gong

關公‎

Guan Jingxiong

關景雄‎

Guan Yin

觀音‎

Guan Yinglian [Kwan Ying Lin; Kwung Ying-Lin]

關影憐‎

Guan Yingxue

關影雪‎

Guan Yundi

關雲迪‎

Guang Wutai

廣舞台‎

Guihua Tang

桂花棠‎

Guijiu Sheng

鬼九生‎

Guima Yuan

鬼馬元‎

Guima Zhao

鬼馬昭‎

Guo Fengnian

國豐年‎

Guo Min An

國民安‎

Guo Taiping

國太平‎

Guo Zhongxing

國中興‎

guomen

過門‎

Guomin Zhong

國民鐘‎

Hai Nan

海南‎

Haizhu Theater

海珠戲院‎

Hang Far Low (Xinghua Lou)

杏花樓‎

hangdang

行當‎

He Xiaoqing

何小青‎

hengtou dan

橫頭單‎

hengxiao

橫簫‎

Hip Wo School (Xie He School)

協和中文學校‎

Hong Fook Tong (Hongfu Tang)

鴻福堂‎

Hong Niang

紅娘‎

Hongmen

洪門‎

Hop Hing (Hexing)

和興‎

Hop Sing Tong (Hesheng Tang)

合勝堂‎

houguan

喉管‎

huadan

花旦‎

Huang Liangzi

黃良滋‎

Huang Mengjue

黃夢覺‎

Huang Shaoqiu

黃少秋‎

Huang Tao

黃滔‎

Huang Xiaofeng [Wong Sieu Fong]

黃小鳳‎

Huang Xuemei [Wong Suet Mui]

黃雪梅‎

Huang Yusheng

黃雨生‎

hudie qin

蝴蝶琴‎

Hudie Ying

蝴蝶影‎

huiguan

會館‎

Huozuan Zi

火鑽子‎

Jiazi Ren

架子仁‎

Jin Hao

金好‎

Jin Hudie

金蝴蝶‎

Jing Baolin

靚寶林‎

Jing Fu

靚福‎

Jing Rong

靚榮‎

Jing Yulin

靚玉麟‎

Jinghua Ying [Flower’s Shadow on the Mirror]

鏡花影‎

(p.324) Jingmei Yingxiangguan [May’s Studio]

精美映相館‎

Jinshan [San Francisco]

金山‎

Jinshan Bing

金山炳‎

Jinsi Mao

金絲貓‎

Jinzhi Ye

金枝葉‎

jita

祭塔‎

Jock Ming On (Zhu Min An; a.k.a. Jok Man On)

祝民安‎

juese

角色‎

kaixi shiye

開戲師爺‎

Kang Youwei

康有為‎

Ko Sing (Gao Sheng) Theater

高陞戲院‎

Kue Hing (Qiaoqing)

僑慶‎

kunqiang

崑腔‎

Kwong Sun Chong

廣信昌公司‎

Lao Ba

勞八‎

Le Shan Theater

樂善戲院‎

Le Wannian

樂萬年‎

Lee Eng & Co.

李典公司‎

Lee Theater (Liwutai)

利舞台‎

Leguan Yingxiangguan [Suen’s Photo Studio]

樂觀映相館‎

Lei Junji

雷君殛‎

Leqianqiu [Lok Tin Tsau]

樂千秋‎

Lew Hing (Liu Xin)

劉興‎

Lew Yuet-yung (Liu Xingshang)

劉杏裳‎

Li Feifeng [Lee Fee Fun]

李飛鳳‎

Li Renzhou

黎仁州‎

Li Shizhang

李世璋‎

Li Wutian

黎伍田‎

Li Xuefang [Lee Sue Fong; Lee Suet-Fong]

李雪芳‎

Li Xuemei [Lee Suet-Moy; Lee Shut Moy]

李雪梅‎

Li Zhifang

李志芳‎

Liang Lizhu

梁麗珠‎

Lim Bang (Lin Bin)

林彬‎

Lin Baoqing

林寶卿‎

Lin Daiyu

林黛玉‎

Lin Liqing

林麗卿‎

Lin Qimei [So Chow Mui; a.k.a. Suzhou Mei]

林綺梅‎ (蘇州妹‎)

Lin Shounan

林壽男‎

Lin Yick (Lin Yi) Company

林益公司‎

Lin Zhuonan

林灼男‎

Ling Shaorui

凌少瑞‎

Liu Guoxing

劉國興‎

Liu Zixuan

劉子軒‎

liuzhuzhi

六柱制‎

Log Quon Shear (Lequn She)

(金門‎)樂群社‎

Lok Tin Tsau (Leqianqiu; a.k.a. Lau Tau Seck)

樂千秋‎

Long Tack Sam (Lang Deshan)

朗德山‎

longzhou

龍舟‎

Loo Gee Wing (Lu Zirong)

盧梓榮‎

Look Tin Eli (Lu Runqing)

陸潤卿‎

Lü Wencheng

呂文成‎

Lu Xuehong

盧雪鴻‎

Lun On (Lian An)

聯安‎

(p.325) luo

鑼‎

Luo Jianhong [Law Kim Hung]

羅劍虹‎

luogu dianzi

鑼鼓點子‎

Ma Dachun

馬大諄‎

Ma Shizeng [Ma Sze Tsang]

馬師曾‎

Ma Yanfang

馬豔芳‎

Mai Sulan

麥素蘭‎

Mai Xiaoxia

麥嘯霞‎

Mandarin Theater (Dawutai Theater)

大舞臺‎

Mandarin Theater Troupe

大舞臺班‎

manzhongban [slow moderato]

慢中版‎

May’s Studio

精美映相館‎

Mei Lanfang

梅蘭芳‎

Meiren Su

美人蘇‎

Minzhi Dramatic Club

民智劇社‎

Mo Keming [Mok Pak Ming]

莫克明‎

Mu Guiying

穆桂英‎

Mudan Su [Mah Dang Soh; Mow Dan So]

牡丹蘇‎

muyu [mukyu]

木魚‎

muyushu

木魚書‎

nanchou

男丑‎

nanyin [naamyam]

南音‎

Natural Photo Studio (Tianran Yingxiangguan)

天然映相館‎

New World Troupe (Xin Shijie Ban)

新世界班‎

Ng Poon Chew

伍盤照‎

Nü Muzhen

女慕貞‎

nüban

女班‎

nüchou

女丑‎

nüdan

女旦‎

Nüwa shi

女媧氏‎

On Leong Tong (Anliang Tang)

安良堂‎

Oriental Record Co

遠東唱片公司‎

Ou Runcai [a.k.a. Jing Runcai]

區潤才‎/靚潤才‎

Ouyang Yuqian

歐陽予倩‎

P. C. Chang (Peng Chun Chang; Zhang Pengchun)

張彭春‎

paichang

排場‎

paizi

牌子‎

Pang Yifeng

龐一鳳‎

Pavilion Peony

牡丹亭‎

pihuang

皮黃‎

pinghou

平喉‎

pipa

琵琶‎

Pixiu Su

貔貅蘇‎

Pu Yi

溥儀‎

Puruyi

普如意‎

Qian Qi

錢起‎

Qianli Ju

千里駒‎

Qiansui He

千歲鶴‎

Qing Fengnian

慶豐年‎

Qinxue xinbian

琴學新編‎

Qionghua Huiguan

瓊花會館‎

Qiu Hechou

丘鶴儔‎

(p.326) Qiu Xi

秋喜‎

Quan Yicksang (Guan Yisheng; a.k.a. Quan Yick-sun)

關翼生‎

Qunfang Yanying [Brilliant Reflection of Blossom]

群芳艷影‎

Red Cliff Rhapsody

赤壁賦‎

Renshou Nian

人壽年‎

Romance of the Three Kingdoms

三國演義‎

sanshou

三手‎

Sanyi [Sam Yip]

三邑‎

Shanghai Mei [Sheung Hoi-Mui]

上海妹‎

shangshou

上手‎

Shao Baicai

少白菜‎

Shao Dingxiang

少丁香‎

Shaolin

少林‎

sheng

生‎

Sheng Gangban

省港班‎

Sheng Ping Theater [Sing Ping Theater]

昇平戲院‎

Sheng Zhangfei

生張飛‎

Shengjia Tong

聲架桐‎

Shezi An

蛇仔安‎

Shezi Li

蛇仔利‎

Shezi Qiu

蛇仔秋‎

Shezi Yi

蛇仔逸‎

Shezi Ying

蛇仔應‎

Shezi Yao

蛇仔耀‎

Shilin Jita

仕林祭塔‎

shousui

守歲‎

shouying

手影‎

Shu Foon Neue (Shou Fengnian)

壽豐年‎

shuochang

說唱‎

Si Shengfa

泗盛發‎

Siyi [Sze Yap]

四邑‎

Sizhu

絲竹‎

Song Taiping

頌太平‎

Su Xingqun

蘇醒群‎

Suen’s Studio

樂觀映相館‎

Suzhou Li [So Chow Lai]

蘇州麗‎

Suzhou Mei [So Chow Mui]

蘇洲妹‎

Suzhou Nü

蘇州女‎

Swin-tien Lok (Shuntian Le)

順天樂‎

Tai Ping Theater

太平戲院‎

Tai Ping Young (Taiping Yang) Company

太平洋‎

Tai Wing Wah Theater [Da Ronghua; a.k.a. Choy Ding Quay]

大榮華戲院‎

Taishan

台山‎

Tan Huizhuang [Hom Fee Jong; Tam Wai Jon]

譚慧莊‎

Tan Lanqing [Tam Lan-Hing]

譚蘭卿‎

Tan Xiufang

譚秀芳‎

Teochew (Chaozhou)

潮州‎

Tian Dou Er Shi

田竇二師‎

Tian Zhong Drama Club

天鐘劇社‎

tianci

填詞‎

tianguang xi

天光戲‎

(p.327) Tianyan Dawutai [Tianyan Mandarin Theater]

天演大舞台‎

tigang

提綱‎

tigang xi

提綱戲‎

Tong Li

同利‎

Tong Yi

同益‎

Tongqing

同慶‎

toujia

頭架‎

Tung Wah (Donghua) Hospital

東華醫院‎

waijiangban

外江班‎

Wan Shenglong

萬盛隆‎

Wei Zhongjue

衛仲覺‎

wenjing xi

文靜戲‎

Wenwu Hao

文武好‎

wenwusheng

文武生‎

Wing Hong Lin (Yongkangnian)

永康年‎

Woh Hing Company (He Xing Company)

和興公司‎

Wong Chin Foo

王清福‎

Wu Changting

吳暢亭‎

Wu Jingchi

吳景池‎

Wu Weijun

吳偉軍‎

Wu Zixu

伍子胥‎

wusheng

武生‎

Wuxing Deng

五星燈‎

Xi Qi

細杞‎

Xiange Bidu

弦歌必讀‎

Xianhua Da

仙花達‎

Xianrong

顯榮‎

xiansuo

絃索‎

xiao

簫‎

Xiao Caichan

蕭彩嬋‎

Xiao Caiji

蕭彩姬‎

Xiao Dingxiang

小丁香‎

Xiao Susu

小蘇蘇‎

Xiaoli Kang

肖麗康‎

xiaoqu

小曲‎

xiaosheng

小生‎

xiaowu

小武‎

xiban gongsi

戲班公司‎

xidan

戲單‎

Xie Daohui

謝道韞‎

xiju dajia

戲劇大家‎

Xin Baicai

新白菜‎

Xin Baiguo

新白果‎

Xin Guifei

新貴妃‎

Xin Jinbiao

新錦標‎

Xin Shezi Qiu

新蛇仔秋‎

Xin Yuefei

新岳飛‎

Xin Zhu [Sun Chu]

新珠‎

Xinshui Sheqiu

新水蛇秋‎

Xinshui Sherong

新水蛇容‎

Xinxin Qun

醒醒群‎

Xiongnu

匈奴‎

(p.328) xipi

西皮‎

Xiyang Nü [Sai Yung Nui]

西洋女‎

Xu Jianbo

許鍵伯‎

Xue Feifei

雪霏霏‎

Xue Juefei

薛覺非‎

Xue Juexian [Sit Gok Sing]

薛覺先‎

Xue Yingluan

雪影鸞‎

Yang Guifei

楊貴妃‎

Yang Yanzhao

楊延昭‎

yangqin

揚琴‎

Yangzhou Mei [Yong Chow Moy]

楊州妹‎

Yaotianle

堯天樂‎

Yin Feiyan

銀飛燕‎

Yin Hudie

銀蝴蝶‎

Yin Qiantai

尹謙泰‎

Ying Mei Lun Hop (Yingmei Lianhe)

英美聯合公司‎

Yip Sang (Ye Sheng)

葉生‎

Yong Ni Shang

詠霓裳‎

Youjie Huiguan

優界會館‎

Youjie Tongzhishe

優界同志社‎

Yü Baiguo

余白果‎

Yuan Shikai

袁世凱‎

Yucho Chow Studio (Zhou Yaochu Studio)

周耀初映相館‎

yue’ou

粵謳‎

yueqin

月琴‎

Zhajiao Sheng

扎腳勝‎

Zhang Qiaohua

張巧華‎

Zhang Shuqin [Jung Sok-kan]

張淑勤‎

Zheng Huikui

鄭詼魁‎

zhengdan

正旦‎

zhengsheng

正生‎

Zhengxin Bei

正新北‎

Zhengxin Yi

正新亦‎

Zhenlan Bao

真欄報‎

zhenyin huadan

正印花旦‎

Zhou Shaobao

周少保‎

Zhou Shaobo

周少波‎

Zhou Shaoying

周少英‎

Zhou Yulin

周榆林‎

Zhou Yurong

周榆榮‎

Zhu Hong

朱洪‎

Zhu Huanian

祝華年‎

Zhu Jianshang

朱劍裳‎

Zhu Shengping

祝昇平‎

Zhu Taiping

祝太平‎

zhutouqin

竹頭琴‎

Zihou Hai

子喉海‎

Zihou Qi (Tsi-Hau Tsat)

子喉七‎

Zihou Sen

子喉森‎

Ziya Yu

子牙玉‎

Ziyaba

子牙八‎

Ziyou Hua

自由花‎

zongsheng

總生‎

(p.329) Opera Titles

English Title (Romanized Form)

Chinese Title

Amorous Emperor

風流天子‎

Beauty on the Palm

掌中美人‎

Beauty’s Tear

熊之淚‎

Bird Cage Phoenix

樊籬彩鳳‎

Birth and Departure of Green Jade

碧玉離生‎

A Birthday Greeting from the Eight Immortals

八仙賀壽‎

Boat Chase of White Peony

白牡丹追舟‎

Breaking Lingzhi Mushroom

碎拗靈芝‎

Camellia Rewarded by the King

御賜茶薇花‎

Cao Dajia

曹大家‎

Chang’Er Flying to the Moon

嫦娥奔月‎

Clandestine Meeting with the Xiaozhou Empress

幽會小周后‎

Courtesan Wang Zhaojun Leaves for the Frontier

昭君出塞‎

Crown Prince Qian Long

潛龍太子‎

Daiyu Burying Flower Petals

黛玉葬花‎

The Danger of Thunder Xian

響雷一聲鴛鴦‎

Deranged Mother Seeking Son

顛婆尋子‎

Double Rapier Female Warrior

雙劍女俠‎

Drunken Concubine (Drunken Empress)

貴妃醉酒‎

Duel of Fox and Plantain

狐鬥芭蕉‎

Duo-Nanny and Fortune Telling

雙奶媽看相‎

Eight Belle Spectacle

八美圖‎

A Fairy Maiden Scatters Flowers

天女散花‎

Farewell, My Concubine

霸王別姬‎

Farewell on a Winter Night

夜送寒衣‎

Female Lawyer Turning the Verdict

女律師反案‎

Female Warrior Saving the Country

女俠士救國轟炸賣國奴‎

Fighting Bride

冤孽新娘‎

Flower Agony

花愁‎

Frolicking with a Maid in the Cantina

酒樓戲鳳‎

Gao Ping Decapitated/Farewell to My Lady

高平取級‎/夜送京娘‎

The Garden of the Peaches of Immortality

桃花源‎

Gathering at Zhu-Ai

聚珠崖‎

Golden Leaf Chrysanthemum

金葉菊‎

The Great Wall Story of Meng Jiangnü’s Bitter Weeping

孟姜女哭倒長城‎

Guan Yu Floods Seven Armies

水淹七軍‎

The Heavenly Maiden Offers a Son

天姬送子‎

Hibiscus Remorse

芙蓉恨‎

Ill-Fated Lady of Thirty Years

三十年之苦命女郎‎

The Imperial Appeal of Liang Tian-lai

梁天來告御狀‎

In Search of Father in the United States/Lament at the Immigration Office

金山尋親父移民局自嘆‎

Joint Hearing of Empress Lun

三公會審斬倫妃‎

The Joint Investiture of a Prime Minister of Six Warlords

六國大封相‎

Lady Cai Returning to Han

文姬歸漢‎

Lament of Jia Bao-yu

寶玉哭靈‎

Li Hua Punishing Her Son

梨花罪子‎

Losing the Red Sack

背解紅羅‎

(p.330) Lovelorn Couple

癡情眷屬‎

Luo Chen’s Patriotic Appeal

羅成寫書‎

Luo Tong Conquers the North

羅通掃北‎

Madame Black and White

黑白夫人‎

Madame White Snake

白蛇傳‎

Maid Qingwen Stitching at Her Sickbed

晴雯補裘‎

Menacing Waves Daunting Beauty

猛浪驚鴻‎

Misery Love

苦中緣‎

Moonlight Sieved through Sparse Clouds

殘霞漏月‎

Mourning of the Chaste Tree Flower

泣荊花‎

Mudan Su Laments the Dead Spirit

牡丹蘇哭靈‎

Mulan

花木蘭‎

My Wife, My Wife

余之妻‎

Nocturnal Mourning of Qiu Xi

夜吊秋喜‎

Nocturnal Mourning of White Lotus

夜吊白芙蓉‎

A Pair of Mandarin Ducks under the Water

水底鴛鴦‎

Pan Jinlian Trifling with Her Brother-in-Law

金蓮戲叔‎

Peony Demoted to Jiangnan

牡丹被貶江南‎

A Perfect Match

佳偶兵戎‎

Pinggui Bidding Farewell

平貴別窯‎

Pinggui Returning Home

平貴回窯‎

The Piteous Girl

可憐女‎

Plum Blowing in the Wind

風飄梅李‎

Pranks on the Bridal Chamber of the Ugly Girl

醜女鬧洞房‎

Princess Fox

玉面狐狸‎

Qianchun Emperor

咸醇皇‎

Rectifying Injustice

補青天‎

Reform through Pragmatism/Detective Seeking the Truth

維新求實學偵探究真情‎

Returning Home on Autumn Lake

秋湖歸家‎

Riot in the Nengren Temple

十三妹打鬧能仁寺‎

The Romance of the West Chamber

西廂記‎

The Romance of Two Lotuses

二荷情史‎

Sanniang Teaching Her Son

三娘教子‎

Saving the Daughter

救女‎

A Scholar Meets His Girlfriend in Disguise

金生挑盒‎

Shadow of Lady Mei

宓妃影‎

Shan Bo Visiting a Friend

山伯訪友‎

Shengsheng Man

聲聲慢‎

Shilin Paying Respects at the Pagoda

仕林祭塔‎

Smile at the Shadow of Plum Flower

笑梅影‎

Son to Be Killed at Outer Gate

轅門罪子‎

Steal the Shadow and Imitate the Shape

偷影摹形‎

Stealing Chicken to Offer up to Mother

偷雞奉母‎

Su Dongpo Encounters Red Cliff

蘇東坡遊赤壁點化釋琴操‎

Su Wu Herding Sheep

蘇武牧羊‎

Swords on the Red Cliff

朱崖劍影‎

Tale of Lovesick Woe

癡情恨‎

Tale of One Enmity and Three Grudges

一仇三怨‎

Tale of the Golden Butterfly

金絲蝴蝶傳‎

Tear of Plum Flower

梅之淚‎

Tears in the Bleak Palace

淚洒寒宮‎

(p.331) Ten Belle Spectacle

十美圖‎

Three Heroes Combatting Lü Bu

三英戰呂布‎

Thrice-Defeated Zhouyu

三氣周瑜‎

Thrice Going to Southern Tang

三下南唐‎

Tibet Lama Monk

西藏喇嘛僧‎

Twilight Scarlet Tears

夕陽紅淚‎

Two Stars with Fine Dew

露洒雙星‎

Victory and Defeat of Reviving Hang Dynasty

興漢雌雄‎

Wayfarer's Autumn Lament

客途秋恨‎

Wenji Returning to Han

文姬歸漢‎

Wife and Concubine Through a Knife

一刀成妻妾‎

Wife Emperor

老婆皇帝‎

Women Generals of the Yang Family

女楊家將‎

Wretched Dragon and Harrowing Phoenix

悲龍苦鳳‎

Yalan Trades Pigs

亞蘭賣豬‎

Yanzi House

燕子樓‎

Yielding to the Empress

讓昭陽‎

Yingyang Mountain

陰陽山‎ (p.332)